Rabbo-hot.jouwweb.nl
Wobba.co.cc » Hamachie Nodig klik

Hamachi Nodig klik

BELANGRIJK - LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR WANNEER U (HIERNA 'U' OF 'UW') DE VERMELDE SERVICES EN/OF SOFTWARE VAN LOGMEIN, INC. ('LMI') BESTELT OF VERKRIJGT. Deze algemene gebruiksvoorwaarde ("Voorwaarden") regelen het gebruik en de autorisatie van een licentie door LMI van de volgende LogMeIn® service(s) en gerelateerde software: LogMeIn Backup®, LogMeIn® CentralTM, LogMeIn Free®, LogMeIn® IgnitionTM, LogMeIn IT Reach®, LogMeIn® Mac, LogMeIn Pro®, LogMeIn Pro²®, LogMeIn Rescue®, LogMeIn® Rescue+MobileTM, LogMeIn Hamachi®, LogMeIn Hamachi²® en iedere andere gerelateerde software of services (de"Service") en de Network ConsoleTM software (de"Software" en samen met de Service, de "Producten"). DOOR HET ELEKTRONISCHE ACCEPTEREN TE VOLTOOIEN DOOR OP DE KNOPPEN 'VERZENDEN' OF 'ACCEPTEREN' TE DRUKKEN, TE ONDERTEKENEN, DE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF OP ANDERE WIJZE DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN? VERKLAART EN GARANDEERT U: (I) DAT U BEVOEGD BENT OM TE ONDERTEKENEN EN UZELF EN EVENTUELE DERDEN NAMENS WIE U DE SERVICE EN/OF DE SOFTWARE GEBRUIKT (DE 'CONTRACTERENDE PARTIJ'), TE BINDEN EN (II) NAMENS UZELF EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ VERKLAART GEBONDEN TE ZIJN AAN AL DEZE VOORWAARDEN (INCLUSIEF DE SECTIES OVER UITSLUITING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER) MET UITSLUITING VAN EVENTUELE ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ZOALS BIJVOORBEELD DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE WORDEN VERMELD OP EEN INKOOPORDER OF DERGELIJKE DIE DOOR U OF DE CONTRACTERENDE PARTIJ WELLICHT AAN LMI WORDT VERSTREKT EN U GAAT ER AKKOORD MEE DAT DERGELIJKE RECHTEN, VERPLICHTINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN ZOALS VERMELD OP DE INKOOPORDER OF DERGELIJKE HIERBIJ UITSLUITEND GELDEN. LMI behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel en op elk gewenst moment, delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of delen toe te voegen in overeenstemming met de procedures die hieronder uiteen worden gezet in het artikel "Aanpassingen". 
1. Registratie
Indien U de Producten wilt gebruiken, kan aan U en de Contracterende partij worden gevraagd een volledig ingevuld registratieformulier ('Registratieformulier') in te dienen. Als onderdeel van dit registratieproces, gaan U en de Contracterende partij ermee akkoord: (i) bepaalde beperkte informatie over Uzelf en de Contracterende partij op te geven als dat tijdens de registratie of later door de Producten van u wordt gevraagd (dergelijke informatie dient actueel, volledig en nauwkeurig te zijn) en (ii) deze informatie te onderhouden en bij te werken om te voldoen aan de eis van actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid. Naar de gevraagde informatie ten tijde van de oorspronkelijke aanmelding wordt verwezen met de term registratiegegevens ("Registratiegegevens"). U mag zich niet registreren indien u jonger dan 18 jaar bent. Door U te registreren verklaren U en de Contracterende partij aan LMI dat U 18 jaar of ouder bent. Als LMI ontdekt dat Uw Registratiegegevens onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel zijn, of als LMI naar eigen oordeel vaststelt dat U of de Contracterende partij geen geschikte abonnee of gebruiker van de Producten bent, mag LMI alle rechten op de toegang tot, het ontvangen en gebruik van en de licenties voor de Producten de Service en de Software met onmiddellijke ingang en met schriftelijke kennisgeving beëindigen.
Instemming met deze Voorwaarden door U en de Contracterende partij vormt uw uitdrukkelijke afspraak en overeenkomst inzake het verstrekken van persoonlijke gegevens aan LMI. Dergelijke gegevens worden in de Verenigde Staten verwerkt. Persoonlijke gegevens die via of over een gebruiker of licentienemer zijn verzameld in verband met de Service of de Producten, via de LMI-website of anderszins onder deze voorwaarden, worden onderhouden en verwerkt in de Verenigde Staten door LMI of een partij handelend namens deze, aangezien de Services, Producten en websites worden geleverd d.m.v. apparatuur en overige bronnen in de Verenigde Staten. In het Privacybeleid van LMI wordt beschreven hoe persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en openbaar kunnen worden gemaakt.
2. Gedrag
U en de Contracterende partij zijn uitsluiten zelf verantwoordelijk voor de inhoud van Uw computer(s) en Uw LMI-account en transmissies tijdens gebruik van de Producten. LMI behoudt zich echter het recht voor actie te ondernemen met betrekking tot het voorgaande waarbij LMI dit naar eigen oordeel noodzakelijk of gepast acht. Het gebruik van de Producten door U en de Contracterende Partij is onderhevig aan de licentievoorwaarden voor de eindgebruiker die hierin uiteen worden gezet en alle van toepassing zijnde lokale, staats-, nationale en internationale wetten en voorschriften (inclusief zonder beperking die accountverzameling, exportcontrole, gebruikersbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame). U en de Contracterende Partij komen het volgende overeen: (i) te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, waaronder lokale, staats-, nationale en internationale wetten en voorschriften (inclusief, maar niet beperkt tot deze accountverzameling, exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame), (ii) geen software of andere computerbestanden te publiceren, verspreiden of op andere wijze beschikbaar te maken of te verzenden die een virus, Trojaans paard. worm of andere schadelijke of destructieve component bevatten; (iii) de Producten niet voor illegale doeleinden te gebruiken; (iv) geen juridische verklaringen, verklaringen van afstand of eigendomsverklaringen te verwijderen uit de Software, documentatie of website die in verband met de Producten worden gebruikt. Dit betreft copyright- of handelsmerksymbolen of logo's die niet Uw eigendom zijn of waarvoor U geen uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen om deze aan te passen; (v) geen netwerken te verstoren of te onderbreken die verbonden zijn met de Service; (vi) de Producten niet te gebruiken om inbreuk te maken op het auteursrecht, het patent, het handelsmerk, het handelsgeheim, andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van een derde partij; en (vii) geen onwettige, intimiderende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, schadelijke, vulgaire, obscene of ander onwenselijk materiaal van welke aard dan ook te verzenden. U en de Contracterende Partij zullen niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot andere computersystemen of het gebruik en de beschikking van een andere gebruiker van de Producten te onderbreken. De Contracterende Partij komt overeen dat het verantwoordelijk is voor alle acties en inactiviteiten van zijn werknemers en consultants, en zal commerciële redelijke inspanningen voorzien om zijn werknemers en consultants te controleren.
3. Wijzigingen
LMI kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen door (i) een gereviseerd document met de Voorwaarden te plaatsen op of toegankelijk te maken via https://secure.logmein.com en/of (ii) informatie te verzenden over de wijziging aan het e-mailadres dat U aan LMI hebt opgegeven. U en de Contracterende partij zijn verantwoordelijk voor het regelmatig lezen van de website https://secure.logmein.com om tijdig in kennis te worden gesteld van dergelijke wijzigingen. U en de Contracterende partij geven te kennen deze gewijzigde voorwaarden te accepteren indien U of de Contracterende partij de Producten blijft gebruiken nadat een dergelijke wijziging van de voorwaarden is gepubliceerd of is verzonden naar U of de Contracterende Partij. Indien U of de Contracterende partij niet akkoord gaan met dergelijke gewijzigde voorwaarden, dient U LMI binnen 30 dagen nadat dergelijke gewijzigde voorwaarden zijn geplaatst, hiervan op de hoogte te stellen. Aan het einde van deze termijn zullen deze Voorwaarden worden beschouwd als beëindigd, tenzij LMI akkoord gaat afstand te nemen van de gewijzigde voorwaarden waartegen u bezwaar hebt. Als dit niet het geval is, mogen deze Voorwaarden niet worden gewijzigd tenzij dit schriftelijk is opgesteld en door beide partijen is ondertekend. LMI behoudt tevens het recht voor een Product met of zonder reden te wijzigen of stop te zetten met of zonder waarschuwing vooraf aan U of de Contracterende partij. LMI kan niet aansprakelijk worden gehouden door U of de Contracterende partij of enige derde partij in het geval dat LMI zijn recht uitoefent om deze Voorwaarden te herzien of een Product aan te passen of te beëindigen.
4. Wachtwoorden en beveiliging
Als onderdeel van het hierboven beschreven registratieproces voor elke Service met uitzondering van de LogMeIn Hamachi of LogMeIn Hamachi²-services, dienen U en de Contracterende partij uw e-mailadres te gebruiken als Uw gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor toegang tot uw account en tot de aan U toegewezen computers. (U dient een wachtwoord voor de Service te kiezen dat niet hetzelfde is als de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Uw computer). U en de Contracterende partij verklaren al Uw wachtwoorden zorgvuldig geheim te houden. U en de Contracterende partij zijn uitsluitend verantwoordelijk indien U of de Contracterende partij de geheimhouding van Uw wachtwoorden en accountgegevens niet kunnen bewaren. Daarnaast zijn U en de Contracterende partij uitsluitend verantwoordelijk voor enige en alle activiteit in Uw account. U en de Contracterende partij verklaren LMI direct op de hoogte te stellen in het geval van ongeautoriseerd gebruik van Uw account of enige andere inbreuk op de veiligheid die bekend is bij U of de Contracterende partij, inclusief indien U of de Contracterende partij van mening is dat Uw wachtwoord of accountgegevens zijn gestolen of anderszins zijn misbruikt. De toegang tot en het gebruik van wachtwoordbeveiligde en/of beschermde onderdelen van de Service is beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Niet-geautoriseerde personen die een poging doen de Service te gebruiken, kunnen worden vervolgd.
4.2 LMI is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door U of de Contracterende partij wordt geleden en dat het gevolg is van gebruik van Uw wachtwoord, account of publieke sleutel of privésleutel door derden, met of zonder Uw medeweten. U en de Contracterende partij kunnen echter aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die door LMI of een andere partij worden geleden door het gebruik van Uw wachtwoord, account of publieke sleutel of privésleutel, indien van toepassing, met of zonder uw medeweten. U en de Contracterende partij hebben op geen enkel moment toegang tot accounts van anderen, zonder de toestemming van de eigenaar van de betreffende account.
4.3 LMI verzendt geen e-mailberichten waarin gebruikers wordt gevraagd om hun gebruikersnaam en wachtwoord of hun Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord of een andere gebruikersnaam of wachtwoord. Om de Producten veilig te houden, dienen U en de Contracterende partij alle gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.
5. Gebruiksrechtovereenkomst
Door middel van deze licentievoorwaarden worden rechten en een licentie verleend aan U en de Contracterende partij voor het gebruik van de Software en andere software die aan de Service is gekoppeld (gezamenlijk de 'Gelicentieerde programma's') volgens bepaalde beperkingen, voorwaarden en bepalingen (de 'Licentieovereenkomst'). U en de Contracterende partij gaan ermee akkoord te zijn gebonden door deze Licentieovereenkomst door uw gebruik van de Producten. 
5.1 De Gelicentieerde programma's worden uitsluitend beschikbaar gesteld om te worden gedownload door uitsluitend U en de Contracterende partij en alleen volgens deze Licentieovereenkomst. Elke reproductie,wederverkoop of herverspreiding van de Gelicentieerde programma's die niet in overeenstemming is met deze Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk volgens de wet verboden en kan resulteren in strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen met alle beschikbare juridische middelen worden vervolgd. LMI draagt geen aanspraak met betrekking tot de Gelicentieerde programma's over aan U of de Contracterende partij. Deze licentie kan niet aan een derde partij door U of de Contracterende partij worden overgedragen en is non-exclusief.
5.2 U en de Contracterende partij erkennen dat de Gelicentieerde programma's eigendom zijn van LMI of zijn leveranciers en zijn beschermd op basis van auteursrechten, handelsrechten, servicemerken, patenten en/of andere eigendomsrechten en -wetten. Op grond daarvan gaan U en de Contracterende partij ermee akkoord dat het U en de Contracterende partij alleen is toegestaan de Programma’s met licentie te gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door LMI en deze Licentieovereenkomst. Het is U en de Contracterende partij niet toegestaan eigendomsmededelingen of -labels te verwijderen uit de Programma’s met licentie. U mag de Programma’s met licentie alleen voor archiefdoeleinden kopiëren, op voorwaarde dat deze kopie alle originele eigendomsverklaringen bevat. U en de Contracterende partij mogen de Gelicentieerde programma's echter niet wijzigen, aanpassen, opnieuw verspreiden, verkopen, veilen, decompileren, ontleden, uit elkaar halen of op andere wijze leesbaar maken. U en de Contracterende partij mogen geen afgeleide werken reproduceren (uitgezonderd voor archiveringsdoeleinden), distribueren of maken op basis van de Programma’s met licentie zonder hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben gekregen van LMI. Daarnaast mogen U en de Contracterende partij de Programma’s met licentie niet verhuren of leasen, een zekerheidstelling voor de Gelicentieerde programma's verlenen of anderszins rechten voor de Programma’s met licentie overdragen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Licentieovereenkomst zijn verleend, zijn voorbehouden voor LMI en zijn leveranciers.
5.3 ALLE INHOUD OP WEBSITES EN IN COMPUTERPROGRAMMA'S DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DE SERVICE WORDT BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSWETTEN. BEHALVE WANNEER DIT SPECIFIEKE HIERIN WORDT AANGEGEVEN, MAG GEEN ENKEL DEEL VAN INFORMATIE OF INHOUD OP ZULKE SITES IN WELKE VORM DAN OOK EN MET WELKE MIDDELEN DAN OOK GEREPRODUCEERD WORDEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LMI. U, DE CONTRACTERENDE PARTIJ EN ANDERE BEZOEKERS OF GEBRUIKERS HEBBEN GEEN TOESTEMMING AFGELEID WERK OF MATERIAAL DAT OP ZULKE SITES WORDT GEVONDEN VOOR EEN OPENBAAR OF COMMERCIEEL DOEL TE WIJZIGEN, TE DISTRIBUEREN, TE PUBLICEREN, OVER TE DRAGEN OF TE CREËREN.
6. Niet-aansprakelijkheidsverklaring
6.1 Hoewel LMI heeft geprobeerd nauwkeurige informatie te verstrekken met betrekking tot de Producten, aanvaardt LMI geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de informatie. LMI mag de Producten op elk gewenst moment en zonder kennisgeving wijzigen. De vermelding van niet-LMI-producten of -services is alleen ter informatie en vormt geen goedkeuring, noch een aanbeveling. Het gebruik van de Producten is voor risico van U en de Contracterende partij.
6.2 ALLE INFORMATIE, DE SERVICE, DE DOCUMENTATIE EN DE PRODUCTEN WORDEN DOOR LMI 'ALS ZODANIG' GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, GEEN INBREUK OP RECHTEN OF VOORTKOMEND UIT GEBRUIK OF HANDEL. VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT NEEMT LMI UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT DE WET, GEWOONTE, VOORAFGAANDE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN OF ANDERSZINS. LMI GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF DIE VAN DE CONTRACTERENDE PARTIJ OF DAT HET PRODUCT NIET TIJDIG WORDT ONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN IS, EVENMIN GEEFT LMI GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ANDERE INFORMATIE DIE IS VERKREGEN D.M.V DE PRODUCTEN. U EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ BEGRIJPEN EN KOMEN OVEREEN DAT MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DIE ZIJN GEDOWNLOAD OF OP EEN ANDERE WIJZE DOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT ZIJN VERKREGEN VOOR UW EIGEN RISICO ZIJN EN DAT U EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ ALS UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE SCHADE AAN EEN COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF DERGELIJKE GEGEVENS. GEEN VERKLARING OF ANDERE BEVESTIGING OF FEIT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERKLARINGEN OMTRENT CAPACITEIT, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF PRESTATIE VAN DE PRODUCTEN, HETZIJ DOOR MEDEWERKERS VAN LMI OF ANDERSZINS, DIE NIET IS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST, WORDT BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE DOOR LMI VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK, OF AANLEIDING GEEFT TOT AANSPRAKELIJKHEID VAN LMI IN WELKE VORM DAN OOK.
7. Beperkingen van schadevergoeding en aansprakelijkheid
7.1 U EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ KOMEN OVEREEN DAT DE VERGOEDING DIE LMI KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST ONTVANGT GEEN VERGOEDING BEVAT VOOR OVERNAME VAN HET RISICO VAN U EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ VAN INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR LMI. 7.1 LMI EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERVANGINGSKOSTEN VOOR PRODUCT OF SERVICE, VERLIES VAN OF SCHADE AAN INFORMATIE OF GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERWAARLOZING, IS LMI AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE IS VERSTREKT IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZELFS WANNEER LMI OF ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
7.2 U EN DE CONTRACTERENDE PARTIJ KOMEN OVEREEN EN DERGELIJKE CLAIM NIET TE DOEN GELDEN JEGENS LMI OF ZIJN AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN OF FILIALEN OF ZIJN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LMI VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN (ONGEACHT OF DIT VOORTKOMT VAN CONTRACTWEGE, UIT EEN RECHTSZAAK OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN LMI HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE PRODUCTEN GEDURENDE DE 12 MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN HET MOMENT DAT DE CLAIM IS INGEDIEND. HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES, OF DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, IS MOGELIJK NIET TOEGESTAAN VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP UW SITUATIE VAN TOEPASSING ZIJN.
7.3 ALLE VRIJWARINGEN, BEPERKINGEN VAN GARANTIES EN SCHADE, EN VERTROUWELIJKE VERBINTENISSEN VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN OF ANDERSZINS VOLGENS DE WET (1) ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN, EN (2) OVERLEVEN ALLE BEËINDIGING, VERLOOP OF HERROEPING VAN DEZE VOORWAARDEN.
8. Titel
Aanspraak, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten blijven bij LMI of, indien van toepassing, zijn leveranciers. De Producten zijn beschermd op basis van auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten en op basis van internationale verdragen. Aanspraak en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud waartoe u via de Producten toegang hebt, zijn eigendom van de betreffende eigenaar van de inhoud en zijn beschermd op basis van de van toepassing zijnde wetten. De licenties die onder deze Voorwaarden zijn verleend, verschaffen U en de Contractuele partij geen rechten op dergelijke inhoud. 'LogMeIn, gerelateerde logo's en andere namen, logo's en merken waaraan de producten en services van kunnen worden herkend zijn handelsmerken of servicemerken van LMI (gezamenlijk de 'Handelsmerken') en mogen niet worden gebruikt zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van LMI. Alle andere genoemde productnamen worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectieve houders zijn. Niets mag worden beschouwd als het verlenen, door implicatie, de uitsluiting of anders van een licentie of recht een Handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van LMI of een dergelijke derde partij die eigenaar kan zijn van de handelsmerken. Het gebruik van de Handelsmerken door U of de Contracterende partij, uitgezonderd zoals vermeld in deze Voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden.
9. Tarieven en verlengingen
9.1 Maandabonnement alleen met creditcard. Indien U een maandabonnement hebt op de Service, zal de contributie met uw toestemming via uw creditcard, PayPal of automatische afschrijving worden betaald, Uw abonnement zal automatisch elke kalendermaand worden verlengd, tenzij U of LMI schriftelijk (inclusief e-mail) een kalendermaand van te voren opzegt. Voor elke maand of elke gedeeltelijke maand dat Uw maandelijkse abonnement geldig is, wordt een bedrag in rekening gebracht op uw creditcard.
9.2 Jaarabonnement met creditcard. Indien u een jaarabonnement hebt en via creditcard, PayPal, of automatische afschrijving betaalt, zal uw abonnement automatisch aan het begin van elk kalenderjaar worden verlengd, tenzij U of LMI schriftelijk (inclusief e-mail) ten minste 30 dagen voor het verlopen van Uw huidige jaarabonnement opzegt. Wanneer het abonnement met een jaar wordt verlengd, blijft de betalingsovereenkomst van het voorgaande abonnementsjaar van kracht, tenzij anders overeengekomen door U en LMI.
9.3 Jaarabonnement met factuur. In het geval dat Uw abonnement op de Service een jaar geldig is en de eerste betaling is gedaan via een cheque of bankwissel met een factuur van LogMeIn, is betaling verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bovendien wordt uw abonnement automatisch aan het begin van elk volgend kalenderjaar verlengd, tenzij U of LMI schriftelijk (inclusief e-mail) ten minste 30 dagen voor het verlopen van het huidige jaarabonnement opzegt. Wanneer het abonnement met een jaar wordt verlengd, blijft de betalingsovereenkomst van het voorgaande abonnementsjaar van kracht, tenzij anders overeengekomen door U en LMI. In overeenstemming hiermee factureert LMI u.
Gratis abonnementen. Niettegenstaande de voornoemde Voorwaarden, is voor de services LogMeIn Free en de gratis Hamachi of LogMeIn Hamachi² geen abonnementsgeld verschuldigd.
9.5 Geen annulering. Niettegenstaande deze voorwaarde of een handeling tussen de partijen, kunnen U en de Partij onder contract een abonnement niet annuleren, beëindigen of intrekken. Alle betalingen door U en de Contracterende partij of door een van u aan LMI zijn definitief.
Autorisatie creditcard. Indien U of de Contracterende partij de voor LMI gebruikte creditcard annuleert of indien de kaart anderszins is beëindigd, dient u of de Contracterende partij LMI onmiddellijk een nieuw, geldig creditcardnummer te verschaffen. U en de Contracterende partij geven LMI af en toe de bevoegdheid stappen te ondernemen om vast te stellen of het aan LMI verschafte creditcardnummer een geldig creditcardnummer is. Indien U of de Contracterende partij LMI geen actueel geldig creditcardnummer verschaft met voldoende krediet op verzoek gedurende de periode dat deze Voorwaarden van kracht zijn, worden deze Voorwaarden door U en de Contracterende Partij geschonden. LogMeIn behoudt zich het recht voor om de creditcardinformatie van U of van de Contracterende Partij automatisch bij te werken met gebruik van de software dat ontwikkeld is voor bijwerkingen en U en de Contracterende Partij geven hierbij toestemming om zulke bijwerkingen goed te keuren.
9.7 Betaling via PayPal®. LMI accepteert ook PayPal voor betalingen via een PayPal-account. U of de Contracterende partij dient een PayPal-account te hebben om te kunnen betalen met PayPal. Wanneer U of de Contracterende partij PayPal kiest om betalingen te doen, wordt de transactie van de LMI-website doorgezonden naar de betalingssite van PayPal. Zodra u naar de PayPal-site bent geleid, is PayPal belast met het beschermen van Uw persoonlijke en financiële gegevens en die van de Contracterende partij. Uw PayPal-account of die van de Contracterende partij en eventuele activiteiten met betrekking tot die account vallen onder de Voorwaarden en condities van PayPal en de aan PayPal verstrekte gegevens met betrekking tot de account vallen onder het privacybeleid van PayPal. Wanneer PayPal wordt gebruikt, worden de financiële gegevens niet gedeeld met LMI. Zodra de betaling via PayPal is voltooid, zendt PayPal u via e-mail een ontvangstbewijs voor deze transactie. LMI behoudt zich het recht voor om bewijs voor de identiteit van eventueel ieder PayPal-lid te vragen.
9.8 SMS-berichten. 9.7 Als U of de Contracterende partij een licentie verkrijgt voor Rescue+Mobile als onderdeel van deze overeenkomst, hebben U en de Contracterende partij recht op een gecombineerd totaal aantal van honderd (100) SMS-berichten per plaats, per maand van deze overeenkomst. Indien U of de Contracterende partij dit gecombineerde totale aantal per plaats, per maand overschrijdt, gaan U en de Contracterende partij ermee akkoord te goeder trouw met LogMeIn een commercieel redelijk bedrag overeen te komen per SMS-bericht boven de honderd (100) SMS-berichten per plaats, per maand. 
9.9 Verschuldigde betaling. Tenzij uitdrukkelijk anderszins hierin is bepaald, zijn alle vergoedingen verschuldigd en te betalen aan LMI zonder verzoek, facturering of kennisgeving voor het aanvangen van de periode waarop deze vergoedingen van toepassing zijn. 
9.10 Belastingen. U en de Contracterende partij gaan ermee akkoord verantwoordelijk te zijn en zorg te dragen voor betaling van eventuele verkopen, persoonlijk eigendom , gebruik, BTW, accijns, inhoudingen of andere belastingen die kunnen worden opgelegd op basis van deze licentie, gebruik of bezit van een Product, of enig ander product of andere service vallend onder deze Overeenkomst , met uizonderling van belastingen die gebaseerd zijn op het netto inkomen te betalen door LMI.
9.11 Aanbiedingen voor proefversies, coupons, tegoeden en speciale aanbiedingen LMI behoudt zich het recht voor om coupons, tegoeden en speciale aanbiedingen naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen. 
9.12 Informatie permanent verwijderen. Wanneer U of de Contracterende Partij het nalaten de vereiste betalingen uit te voeren met betrekking tot uw account of op iedere andere manier deze Voorwaarden verbreken of wanneer des Voorwaarden beëindigd zijn of vervallen, kan LMI, naar eigen goeddunken, permanent de gegevens van U of de Contracterende Partij verwijderen van zijn systemen, inclusief maar niet beperkt tot, accountinformatie, gebruikers, instellingen , en andere gegevens (bestanden, enz.) die bij LMI opgeslagen kunnen zijn.
9.13 LogMeIn Hamachi-abonnement. LogMeIn Hamachi en LogMeIn Hamachi² zijn gelicentieerd met gebruik van twee aparte methoden, gebaseerd op de status als een commerciële of niet-commerciële gebruiker. Commerciële gebruikers zijn gedefinieerd als bedrijven met winstbejag, overheidsinstanties (nationaal, provinciaal, lokaal), onderwijsinstellingen (inclusief universiteiten, hogescholen en plaatselijke scholen), individuen die het product gebruiken namens dergelijke entiteiten of instellingen en andere individuen of entiteiten die niet specifiek zijn gedefinieerd als "Niet-commerciële gebruiker". Niet-commerciële gebruikers zijn gedefinieerd als individuen die het product gebruiken voor persoonlijk gebruik, zoals voor games of als familienetwerk, en instellingen zonder winstbejag (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst als een 501c-bedrijf of vergelijkbare internationale bedrijven zonder winstbejag). Commerciële gebruikers moeten LogMeIn maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten betalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden om LogMeIn Hamachi of LogMeIn Hamachi² te mogen gebruiken. Niet-commerciële gebruikers mogen LogMeIn Hamachi of LogMeIn Hamachi² gratis en zonder abonnementskosten gebruiken. Voordat u zich abonneert op LogMeIn Hamachi of LogMeIn Hamachi², zal U/de Contracterende Partij gevraagd worden om de status als een commerciële of niet-commerciële gebruiker te controleren. Alle definitieve beslissingen worden geheel naar inzicht van LogMeIn gemaakt. LogMeIn behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, Uw abonnement op LogMeIn Hamachi of LogMeIn Hamachi² te beëindigen.
10. Beëindiging
LMI kan naar eigen goeddunken met onmiddellijke ingang deze Voorwaarden en dit abonnement, de licentie en gebruiksrecht voor een Product beëindigen indien (i) de Contracterende Partij zich failliet verklaart, betrokken is bij faillietprocedures of op een andere manier insolvent is, (ii) U of de Contracterende partij deze Voorwaarden niet naleeft; (iii) LMI de door u aan LMI verstrekte informatie niet kan verifiëren; (iv) dergelijke informatie niet accuraat is of wordt; of (v) LMI besluit, naar eigen goeddunken, het Product niet meer aan te bieden. LMI is niet aansprakelijk jegens U, de Contracterende partij of een derde partij voor de beëindiging van de Service of gebruik van de Producten. Wanneer het abonnement om enige reden vervalt of wordt beëindigd, is het U en de Contracterende partij niet langer toegestaan de Producten te gebruiken. Wanneer deze Voorwaarden worden beëindigd en/of wanneer het abonnement wordt geannuleerd, hebben U en de Contracterende partij niet langer toegang tot gegevens en ander materiaal dat U en de Contacterende partij hebben opgeslagen in verband met een Service en kan dat materiaal worden verwijderd door LMI. Alle vrijwaringen, beperkingen van garanties en schade en vertrouwelijke verbintenissen vermeld in deze Voorwaarden of anderszins volgens de wet overleven alle beëindiging, verloop of herroeping van deze Voorwaarden.
11. Onderhoud en updates
U begrijpt dat LMI te allen tijde de Producten bijwerkt, maar dat deze niet verplicht is om U of de Contracterende partij daarvan op de hoogte te stellen of om dergelijke updates aan U of de Contracterende partij te leveren. Deze Voorwaarden verlenen U of de Contracterende partij geen recht, licentie of belang in of op ondersteuning, onderhoud, verbeteringen, wijzigingen, uitbreidingen of updates van het Product of ondersteunende documentatie. Voor zover LMI updates aan U of de Contracterende partij levert, worden dergelijke updates beschouwd als zijnde onderhevig aan de voorwaarden van deze Voorwaarden tenzij LMI anderszins aangeeft. LMI behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor toekomstige versies of updates van de Producten.
12. Verklaring omtrent exportwetgeving
De Producten zijn onderhevig aan de exportbeperkingen van de Verenigde Staten. De Software of Service mogen niet worden gedownload, gebruikt of geëxporteerd (i) naar (een staatsburger of inwoner van) Cuba, Irak, Noord-Korea, Soedan, Syrië, of enig ander land waarop de Verenigde Staten een embargo heeft gelegd, of (ii) naar personen die voorkomen op de lijsten voor Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of op de lijst denied Persons of Entity List van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, of waar anderszins een verbod op het ontvangen van goederen die vanuit de VS zijn uitgevoerd, is toegewezen. Door een abonnement op de Service te nemen of door de Software te gebruiken, verklaren en garanderen U en de Contracterende partij dat u en de contracterende partij niet een dergelijk persoon zijn en niet onder leiding staan van een dergelijke persoon of eenheid en niet onder leiding staan van een inwoner van een dergelijk land of van een persoon met de nationaliteit van een dergelijk land. 
13. Activiteiten met een verhoogd risico
De Producten zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controleapparatuur onder gevaarlijke omstandigheden waarvoor gegarandeerde prestaties zijn vereist, zoals bij de bediening van nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie of communicatiesystemen, luchtvaartverkeerscontrole, apparaten voor het rechtstreeks in stand houden van de levensfuncties of wapensystemen waarbij het falen van de Producten rechtstreeks kan leiden tot de dood, persoonlijke ongelukken of zware fysieke schade of milieuschade ('Activiteiten met een verhoogd risico'). In overeenstemming hiermee doen LMI en zijn leveranciers nadrukkelijk afstand van alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid voor Activiteiten met een verhoogd risico.
14. Overige
14.1 Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot de inhoud van de Voorwaarden en de licentie die wordt verleend en kan, behalve zoals hierin wordt vermeld, alleen schriftelijk worden aangepast wanneer dit door beide partijen wordt ondertekend. U en de Contracterende Partij begrijpen en komen overeen dat U en de Contracterende Partij uitsluitend zelf verantwoordelijk zijn voor het periodiek controleren van deze Voorwaarden.
14.2 Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Massachusetts (Verenigde Staten) en de wetten van de Verenigde Staten, zonder enige principes van het internationaal privaatrecht ten uitvoer te brengen. U en de Contracterende partij gaan ermee akkoord dat enige actie die naar recht of billijkheid voortkomt uit of is gerelateerd aan deze Voorwaarden alleen wordt ingediend bij de staatsrechtbank of federale rechtbank van Boston, Massachusetts (Verenigde Staten), en U en de Contracterende partij stemmen hierbij in en gaan hierbij akkoord met de persoonlijke rechtspraak van dergelijke rechtbanken met als doel het procederen over dergelijke acties. De partijen doen nadrukkelijk afstand van de toepasbaarheid van (i) de Convention on the Sale of Goods van de Verenigde Naties en (ii) alle Incoterms.
14.3 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar is, zal deze bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze Voorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.
14.4 LMI beschikt over het recht de identificatie van U en de Contracterende partijen als gebruikers van de Service te publiceren. U en de Contracterende partijen gaan ermee akkoord dat LMI alle logo's en/of namen met betrekking tot U of de Contracterende partij op de website van LMI en andere marketingmaterialen mogen gebruiken teneinde U en de Contracterende partij te herkennen als klanten van LMI.
14.5 Berichten van LMI aan U of de Contracterende partij kunnen naar het e-mailadres worden verzonden dat u op het Registratieformulier hebt ingevuld of op andere wijze via elk middel waarvan LMI denkt dat deze het beste onder uw aandacht kan worden gebracht. Alle andere kennisgevingen die door U of de Contacterende in verband met deze Voorwaarden worden verzonden, worden schriftelijk gedaan en worden verzonden per eersteklas post of aangetekende post (ontvangst 72 uur na verzending en verzoek om ontvangstbewijs) of persoonlijk bezorgd op het adres van LMI zoals hierin vermeld.
14.6 U en de Contracterende partij komen overeen geen collectieve rechtszaak tegen LMI of zijn medewerkers of aangesloten maatschappijen aan te spannen of daarin deel te nemen. U en de Contracterende partij komen overeen dat u niet na twee jaar na het verlopen van de Voorwaarden een claim indient onder deze Voorwaarden. Het onvermogen van LMI om gedeeltelijk of volledig rechten uit te oefenen verhindert niet het vervolgens uitoefenen van een dergelijk recht. De verklaring van afstand door LMI van eventuele schending dient niet te worden beschouwd als een verklaring van afstand van eventuele volgende schending van dezelfde of een andere bepaling van deze Voorwaarden. Geen enkel rechtsmiddel dat LMI ter beschikking staat door bepalingen van deze Voorwaarden is bedoeld om een ander rechtsmiddel uit te sluiten en elk rechtsmiddel dient een aanvulling en toevoeging te zijn op andere rechtsmiddelen die volgens recht of billijkheid beschikbaar zijn.
14.7 U en de Contracterende partij erkennen en komen overeen dat LMI oplossingen voor externe toegang levert en dat LMI services kan leveren aan derden, waaronder concurrenten van U en de Contracterende partij, welke dezelfde of vergelijkbare services zijn die aan U en de Contracterende partij hieronder zijn geleverd.
15. Schadeloosstelling
U en de Contracterende partij zijn verantwoordelijk voor de geheimhouding van Uw account en wachtwoord(en). U en de Contracterende partij zijn tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in Uw account. U en de Contracterende partij verklaren hierbij LMI en zijn aangesloten maatschappijen, medewerkers, functionarissen , directeuren, eigenaars, informatieverstrekkers, agenten, licentienemers, licentiehouders, (de 'Schadeloos gestelde partijen') schadeloos te stellen voor, te beschermen tegen en te vrijwaren van alle verplichtingen, claims, kosten, inclusief redelijke advocatenkosten die zijn verzameld door de Schadeloos gestelde partijen met betrekking tot enige eisen, claims, acties, rechtszaken, of verliezen die voortvloeien uit (a) schending door U of de Contracterende partij van deze gebruiksvoorwaarden of claims die voortvloeien uit Uw account of die van de Contracterende partij; b) fraude of manipulatie door U of de Contracterende partij; c) een claim van een derde partij, een actie of beschuldiging of een overtreding gebaseerd op informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud die is ingediend door U of de Contracterende partij; of (d) claims of creditcardfraude gebaseerd op informatie die door U of de Contacterende partij is vrijgegeven. U en de Contracterende partij verklaren Uw uiterste best te doen samen te werken met LMI in de verdediging van een eis, claim, actie of rechtszaak. LMI behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging op zich te nemen van enig onderwerp dat onderhevig is aan schadeloosstelling door U en de Contracterende partij op kosten van LMI.
16. Vertrouwelijkheid
U en de Contracterende partij zullen de informatie die door LMI aan U is verstrekt, en zal worden verstrekt, in verband met het gebruik van de Producten geheimhouden. U en de Contracterende partij gaat akkoord met het volgende:
16.1 Verplichtingen. U en de Contracterende partij zullen (a) dergelijke informatie geheimhouden, inclusief, maar niet beperkt tot, de Producten; (b) dergelijke informatie niet verstrekken aan anderen, uitgezonderd Uw werknemers, agenten en consultants als en voor zover zij deze informatie nodig hebben voor hun werkzaamheden (en die zijn ingelicht over en akkoord gaan met de verplichtingen volgens de voorwaarden in deze geheimhoudingsplicht); en (c) vertrouwelijke informatie van LMI niet gebruiken voor enig doeleinde anders dan de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt. Alle vertrouwelijke informatie blijft het exclusieve eigendom van LMI. U noch de Contracterende partij beschikt over enige rechten, aanspraak of belang in de vertrouwelijke informatie.
16.2 Vertrouwelijke Informatie. Informatie die door LMI als vertrouwelijk wordt beschouwd omvat, zonder beperkingen, informatie van LMI met betrekking tot (a) onderwerpen met een technische achtergrond zoals procedures met betrekking tot handelsgeheimen of apparaten, kennis, gegevens, formules, uitvindingen (al dan niet gepatenteerd of auteursrechtelijk beschermd), specificaties en eigenschappen van producten of services die zijn gepland of die worden ontwikkeld, en onderzoeksonderwerpen, -methoden en -resultaten; (b) onderwerpen met een zakelijke achtergrond zoals informatie over kosten, winst, prijzen, beleid, markten, verkoop, leveranciers, klanten, productplannen, en bedrijfsconcepten, -plannen of -strategieën; (c) onderwerpen met betrekking tot personeelszaken zoals arbeidsbeleid en arbeidspraktijken, personeel, vergoedingen en werknemersverzekeringen; (d) andere informatie met een dergelijke achtergrond die doorgaans niet door LMI wordt openbaargemaakt; (e) informatie met betrekking tot Uw gebruik en het gebruik van de Contracterende partij van de Producten; en (f) de Producten.
16.3 Uitsluitingen. De verplichtingen die door deze geheimhoudingsvoorwaarden worden opgelegd, zijn niet van toepassing op informatie (a) waarvan u hebt aangetoond dat deze rechtmatig van een derde is verkregen zonder bijbehorende beperkingen voor gebruik of openbaarmaking; of (b) die openbaar beschikbaar is of wordt gesteld niet als gevolg van een onrechtmatige handeling van U of de Contracterende partij of een andere persoon of eenheid met een geheimhoudingsplicht; of (c) die reeds bij U bekend is voorafgaande aan de datum van openbaarmaking zoals kan worden aangetoond door middel van documentatie gedateerd voorafgaand aan de datum van openbaarmaking: of (d) die is goedgekeurd voor schriftelijke openbaarmaking door een gemachtigde vertegenwoordiger van LMI; of (e) die dient te worden openbaar gemaakt krachtens een rechterlijk bevel, een naar behoren geautoriseerde dagvaarding of van overheidswege (doch U en de Contracterende partij dienen LMI onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te geven om een dergelijke vereiste openbaarmaking aan te vechten).
16.4 Rechtsmiddelen. De partijen gaat ermee akkoord dat het juridische rechtsmiddel voor een schending van de afspraken en overeenkomsten zoals vermeld in deze geheimhoudingsvoorwaarden mogelijk ontoereikend is en dat, in het geval van een dergelijke schending of dreigende schending, LMI, in aanvulling op de rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn volgens de wet, het recht heeft op ontheffing op grond van de hardheidsclausule in de vorm van voorafgaande en permanente injuncties zonder de schade te hoeven bewijzen. U en de Contracterende partij gaan er daarnaast mee akkoord dat de andere rechtsmiddelen waarover LMI mogelijk beschikt tegenover U en de Contracterende partij op geen enkele wijze worden beperkt of begrensd door de voorwaarden van deze geheimhoudingsplicht. LMI beschikt over het recht kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, te kunnen verhalen om de rechten volgens deze geheimhoudingsvoorwaarden te kunnen uitoefenen.
16.5 Het retourneren van vertrouwelijke informatie. Wanneer u hierom schriftelijk door LMI wordt verzocht, dienen U en de Contracterende partij alle informatie die volgens deze geheimhoudingsvoorwaarden is verstrekt en alle aantekeningen, grafieken of andere documenten die informatie bevatten die volgens deze geheimhoudingsvoorwaarden is verstrekt, te retourneren, of te verklaren dat dergelijke informatie is vernietigd.
16.6 Uitvoerbaarheid In het geval dat een of meerdere bepalingen in deze geheimhoudingsvoorwaarden in elk opzicht ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar zijn, zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen die hierin zijn opgenomen, op geen enkele manier worden beïnvloed of beschadigd.
16.7 Toepassing. Deze Geheimhoudingsovereenkomst heeft prioriteit in plaats van en niettegenstaande enige eigen of beperkende bijschriften of verklaringen die onverenigbaar zijn met deze geheimhoudingsvoorwaarden die betrekking hebben op bepaalde informatie die hierin wordt vermeld.
16.8 Overlevende verplichtingen. De geheimhoudingsverplichtingen in deze Voorwaarden zullen na beëindiging, verloop of herroeping van deze Voorwaarden blijven bestaan alsook voortduren na de periode waarin U of de Contracterende partij de Service heeft gebruikt.
17. Force majeure (overmacht)
Geen partij is aansprakelijk in het geval van prestatiefouten, vertraging in de prestaties of gegevensverlies onder deze Voorwaarden (in tegenstelling tot vertraging bij de betaling van enige openstaande en betaalbare kosten) voor zover de genoemde fouten of vertragingen zijn veroorzaakt door (i) fouten in de Software of andere programmatuur; (ii) natuurlijke weersomstandigheden; of (iii) enige andere oorzaken die in een overmachtsituatie zijn ontstaan zonder fout of nalatigheid van die partij, inclusief, en niet beperkt tot, fouten van leveranciers, toeleveranciers en vervoerders, of partij om substantieel te voldoen aan de prestatieverplichtingen volgens deze Voorwaarden, op voorwaarde dat in een dergelijk geval, als voorwaarde van de niet-aansprakelijkheidsclaim, de partij die de problemen ondervindt de andere partij hier direct schriftelijk van op de hoogte stelt, met een volledig gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen volgend op de oorzaak.
 
Copyright © 2003 - 2009 LogMeIn, Inc. Alle rechten